244

Toshima

 

Tower Japan #14
Ikebukuro, Toshima